PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỨ KỲ
TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẢNG NGHIỆP
QUẢN LÍ ĐỀ THI, CHUYÊN ĐỀ

 
 
STTTrích yếu nội dungNgười đưa lênTải về
1 BÀI ÔN TẬP LỚP 2D - LẦN 5 Phạm Thị Oanh [HyperLink19]
2 BÀI ÔN TẬP LỚP 2D - LẦN 4 Phạm Thị Oanh [HyperLink19]
3 BÀI ÔN TẬP LỚP 2D - LẦN 3 Phạm Thị Oanh [HyperLink19]
4 BÀI ÔN TẬP LỚP 2D - LẦN 2 Phạm Thị Oanh [HyperLink19]
5 BÀI ÔN TẬP LỚP 2D -LẦN 1 Phạm Thị Oanh [HyperLink19]
6 BÀI ÔN TẬP LỚP 2C -LẦN 4 TOÁN Phạm Thị Oanh [HyperLink19]
7 BÀI ÔN TẬP LỚP 2C -LẦN 4 TIẾNG VIỆT Phạm Thị Oanh [HyperLink19]
8 BÀI ÔN TẬP LỚP 2C -LẦN 3 Phạm Thị Oanh [HyperLink19]
9 BÀI ÔN TẬP LỚP 2C -LẦN 2 Phạm Thị Oanh [HyperLink19]
10 BÀI ÔN TẬP LỚP 2B - LẦN 5 Phạm Thị Oanh [HyperLink19]
11 BÀI ÔN TẬP LỚP 2B - LẦN 4 Phạm Thị Oanh [HyperLink19]
12 BÀI ÔN TẬP LỚP 2B - LẦN 3 Phạm Thị Oanh [HyperLink19]
13 BÀI ÔN TẬP LỚP 2B - LẦN 2 Phạm Thị Oanh [HyperLink19]
14 BÀI ÔN TẬP LỚP 5A (HS NGHỈ HỌC CORONA) - LẦN 4 Phạm Thị Oanh [HyperLink19]
15 BÀI ÔN TẬP LỚP 1B (HS NGHỈ HỌC CORONA) - LẦN 4 Phạm Thị Oanh [HyperLink19]
16 BÀI ÔN TẬP LỚP 2A (HS NGHỈ HỌC) - LẦN 1 Phạm Thị Oanh [HyperLink19]
17 BÀI ÔN TẬP LỚP 5B (HS NGHỈ HỌC) - LẦN 4 Phạm Thị Oanh [HyperLink19]
18 BÀI ÔN TẬP LỚP 3A,3C (HS NGHỈ HỌC) - LẦN 4 Phạm Thị Oanh [HyperLink19]
19 BÀI ÔN TẬP LỚP 2A (hs NGHỈ HỌC) - LẦN 4 Phạm Thị Oanh [HyperLink19]
20 BÀI ÔN TẬP LỚP 1B (hs NGHỈ HỌC) - LẦN 4 Phạm Thị Oanh [HyperLink19]
123