PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỨ KỲ
TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẢNG NGHIỆP
DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT THÀNH TÍCH XUẤT SẮC
 
 
   Nguyễn Thị Quỳnh Chi
   Sinh ngày: 24/02/2008  
   Lớp: 5A
   Chỗ ở: Ngái - Quảng Nghiệp - Tứ Kỳ - Hải Dương
   Thành tích:     
   Năm học: 2018 - 2019
   Nguyễn Thùy Linh
   Sinh ngày: 19/09/2008  
   Lớp: 5A
   Chỗ ở: Mạc - Quảng Nghiệp - Tứ Kỳ - Hải Dương
   Thành tích:     
   Năm học: 2018 - 2019
   Nguyễn Hoàng Long
   Sinh ngày: 23/06/2008  
   Lớp: 5A
   Chỗ ở: Ngái - Quảng Nghiệp - Tứ Kỳ - Hải Dương
   Thành tích:     
   Năm học: 2018 - 2019
   Nguyễn Thị Quỳnh Chi
   Sinh ngày: 24/02/2008  
   Lớp: 4A
   Chỗ ở: Ngái - Quảng Nghiệp - Tứ Kỳ - Hải Dương
   Thành tích:     
   Năm học: 2017 - 2018
   Nguyễn Thùy Linh
   Sinh ngày: 19/09/2008  
   Lớp: 4A
   Chỗ ở: Mạc - Quảng Nghiệp - Tứ Kỳ - Hải Dương
   Thành tích:     
   Năm học: 2017 - 2018
   Nguyễn Hoàng Long
   Sinh ngày: 23/06/2008  
   Lớp: 4A
   Chỗ ở: Ngái - Quảng Nghiệp - Tứ Kỳ - Hải Dương
   Thành tích:     
   Năm học: 2017 - 2018
   Trương Tiến Toàn
   Sinh ngày: 03/05/2007  
   Lớp: 5B
   Chỗ ở: Mạc - Quảng Nghiệp - Tứ Kỳ - Hải Dương
   Thành tích:     Giải Ba - viết chữ đẹp Tỉnh
   Năm học: 2017 - 2018
   Nguyễn Thị Quỳnh Chi
   Sinh ngày: 24/02/2008  
   Lớp: 3A
   Chỗ ở: Ngái - Quảng Nghiệp - Tứ Kỳ - Hải Dương
   Thành tích:     
   Năm học: 2016 - 2017
   Nguyễn Thùy Linh
   Sinh ngày: 19/09/2008  
   Lớp: 3A
   Chỗ ở: Mạc - Quảng Nghiệp - Tứ Kỳ - Hải Dương
   Thành tích:     
   Năm học: 2016 - 2017
   Nguyễn Hoàng Long
   Sinh ngày: 23/06/2008  
   Lớp: 3A
   Chỗ ở: Ngái - Quảng Nghiệp - Tứ Kỳ - Hải Dương
   Thành tích:     
   Năm học: 2016 - 2017
123